Ny responsive hjemmeside

Det er med stor glæde at vi nu kan vise vores nye hjemmeside frem.

Siden er responsive så den tilpasser sig Computer, tablet og mobiler.

VORES HUS, VAMDRUP

DEN GODE IDÉ 

“Vores Hus” i Vamdrup bliver byens og borgernes kuturhus. Huset bygges op om Vamdrup Kino, en lille biograf som i næsten 40 år har været drevet af 35 frivillige ildsjæle. 

VORES HUS

“Vores Hus” indeholder, biograf, mulitisal, bibliotek, foyer og mødelokaler. De to primære aktører i huset er Vamdrup Kino samt Vamdrup Bibliotek, som udgør basen for et hus der kan bruges af andre foreninger, og kan gøre det muligt at afholde arrangementer og aktiviteter i Vamdrup bymidte. På den måde skaber ”Vores Hus” grobund for nye møder og fællesskaber, rammer for vedvarende lokalt engagement og ikke mindst lige adgang for alle. ”Vores Hus” vil skabe fællesskab, samarbejde og livskvalitet. 

PROJEKTETS FYSISKE RAMMER 

Vamdrup Kino ligger centralt og synligt i Vamdrup på det nyanlagte Kinotorv – der allerede er forberedt til en udvidelse af bygningen. 

I dag rummer huset en velfungerende biografsal og en mindre foyer. Kino har årtiers erfaring i biografdrift og andre kulturtilbud og nyder stor goodwill i byen herfor. Med udvidelsen til projekt ’Vores Hus’ og den integrerede biblioteksfunktion kan omfanget og arten af kulturtilbud nu øges markant. 

Med nye møderum, multisal og kulturfoyer vil stedet blive et fleksibelt, multianvendeligt, handicapvenligt kultur- & foreningshus til glæde for alle byens borgere. 

DET OMFATTER PROJEKTET

’Vores Hus’ vil rumme biograf, kulturfoyer, multisal og kælder med depoter. 

Handicapvenlig adgang mellem etagerne sikres af en rummelig person- og vareelevator, der også sikrer en fleksibel arbejdsgang ved omskiftninger ifm. husets mangeartede aktiviteter. 

Der forudses en betydelig positiv synergieffekt ved bibliotekets integration i huset, væsentlig forøget åbningstid, mange nye aktiviteter og gensidig inspiration. 

ORGANISERING AF PROJEKTET OG INVOLVERING AF FRIVILLIGE 

Med en alliance mellem en frivilligt drevet biograf og et kommunalt folkebibliotek som udgangspunkt har ”Vores Hus” et solidt fundament for lokal forankring og stabil drift. Vamdrup Kino nyder, som non-profit forening uden kommunal driftsstøtte, stor goodwill i lokalsamfundet og har frivillige fra mange samfunds- og aldersgrupper. 

Driften af huset skal organiseres af en styregruppe bestående af repræsentanter fra Kino, øvrige lokale foreninger samt biblioteket. I driften vil vi trække på det engagement og medejerskab, som Kino har garanteret i årtier samt på den stabilitet, kommunen sikrer. 

RELATIONEN TIL LOKALSAMFUNDET 

Både bibliotek og Kino har i dag god dialog med byens foreninger, hvoraf en lang række allerede er engagerede i arbejdet for det nye kulturhus – eksempelvis Byforum, KFUM Spejderne, Vamdrup Skakklub, Teatertruppen Vamdrup 83 og Kongeåens Marchforening. Biblioteket er i gang med at etablere et samarbejde med ungdomsskolen, Kino har allerede et velfungerende samarbejde med folkeskolerne, og daginstitutionerne har være involveret i en afklaring ift. nyindretning af lokalbiblioteket. Vamdrup Handelsforening og Byforum er gode samarbejdspartnere og vil blive involveret i den videre proces.

ET KULTURHUS

“Vores Hus” vil være et nyt fleksibelt kulturhus med bibliotek, biograf og en ny multisal, der kan udvide omfanget af kulturtilbud til Vamdrups borgere. 

En Kulturfoyer vil skabe rammerne for et nyt og moderne bibliotek, indrettet dels med permanente men også mobile reoler, som giver mulighed for en fleksibel brug af Kulturfoyeren. Med hyggelige siddepladser, mødesteder og børnehjørne vil biblioteket få nye, velfungerende rammer for en nutidig biblioteksfunktion. 

Med gode møderum og ny depotplads, er der også skabt optimale betingelser for de af byens foreninger, der vil komme til at bruge huset. 

En ny multisal kan skabe rammerne for flere kulturelle arrangemnter og aktiviteter. 

Flere film kan vises i huset, og mulitisalen og foyeren kan sammen skabe ramme om koncerter og andre gode kulturelle oplevelser.